Kastav

Voltica

Arhitektura, Atrakcije

U staru se gradsku jezgru ulazi kroz Volticu (gradska vrata), koja je uređena 1731. godine za isusovačke vladavine Kastavskom gospoštijom. Iznad baroknoga kamenoga portala je 1769. godine postavljen grb isusovačkoga reda. U prošlosti su se čvrsta drvena vrata na ulazu u grad zatvarala zalaskom sunca, a jutrom se otvarala.

Kontakt i lokacija