Kastav

Lokvina, Kaštel i crkvica Sv. Trojice

Atrakcije, Religija - atrakcija

Srce Kastva je Lokvina, glavni gradski trg. Od početka se XV. st. na tome mjestu nalazi stari Kaštel, u kojemu su prebivali kapitani (upravitelji), koji su u ime vlasnika upravljali Kastvom i cijelom Kastavskom gospoštijom.
Pokraj kaštela je i crkvica Sv. Trojice. Trg je dobio ime po lokvi u kojoj se za potrebe grada skupljala kišnica. U tu su lokvu Kastavci 1666. godine utopili kapitana Morellija, koji im je nametao više dažbina i poreza nego što je to Statutom bilo propisano. Krajem XVII. st. odlučeno je da se lokva nadsvodi i postavi šterna (cisterna za vodu), koja i danas ukrašava trg. U Kaštelu je 1770. godine počela raditi prva javna pučka škola u Kastavštini.

Kontakt i lokacija